top of page

Acerca de

Algemene Voorwaarden Opleiding Zielscoach

Aanmelding:

Aanmelding voor de opleiding vindt plaats door ondertekening van het inschrijfformulier.

 

De deelnemer ontvangt binnen 5 dagen een schriftelijke bevestiging van aanmelding.

 

Vermelding naam:

Het is van het grootste belang dat de naam en voorletter(s), overeenkomstig de naam en voorletter(s) zoals deze vermeld staan in het paspoort, op het inschrijfformulier worden vermeld.

 

Betaling:

  • Binnen 5 dagen na boeking ontvangt de deelnemer bevestiging, voorzien van een factuur met het totaalbedrag. Deze dient binnen twee weken te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen met de organisatie.

 

Bij niet tijdige betaling is de organisatie van Zielscoach.nu gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft onverhoopt bestaan;

de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing.

 

Doorgang/wijziging van de training:

Voor de opleiding geldt een minimum aantal deelnemers. Over het algemeen geldt een minimum van 8 personen. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de training te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 7 dagen vóór aanvang geïnformeerd. De al betaalde gelden wordt dan onmiddellijk en volledig door ons terugbetaald.

 

Annulering:

Annulering van de training wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. Als een aanmelding wordt geannuleerd, zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd:

 

A Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van aanvang van de training: 40% van het totaalbedrag;

 

B Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór aanvang van de training: 50% van het totaalbedrag;

 

C Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag vóór aanvang van de training: 75% van het totaalbedrag;

 

D Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag vóór aanvang van de training: 90% van het totaalbedrag;

 

E Bij annulering op de dag van aanvang van de training of later: het volledige bedrag.

 

Dieet:

Als een bepaald dieet vereist wordt, is dat veelal mogelijk na voorafgaande opgave via het inschrijfformulier.

 

Volledige uitvoering hiervan kunnen wij niet garanderen. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer en dienen op de plaats van bestemming te worden betaald.

 

Inhoud training:

Is onder voorbehoud en kan ter plekke veranderd worden, behoudens overmacht, bijv. extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de volgorde van het programma wordt gewijzigd bijvoorbeeld in verband met het groepsproces of onvoorziene lokale omstandigheden.

 

Aansprakelijkheid:

De Zielscoach opleiding, Eline Vrolijk en/of samenwerkende trainers/teammedewerkers zijn niet aansprakelijk voor (gevolgen van) het gedrag van de deelnemers tijdens en buiten de sessies, bijeenkomsten, workshops. Men blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De Zielscoach opleiding, Eline Vrolijk en/of samenwerkende trainers / teammedewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de u heeft genomen, al dan niet in overleg met de Zielscoach opleiding, Eline Vrolijk en/of samenwerkende trainers/teammedewerkers.

bottom of page